• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา
  สุดยอด 158 ข้อ ปัญาหาพุทธประวัติ พร้อมเฉลย
  พระพุทธศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ข้อสอบธรรมะชิงทุนการศึกษา
  ข้อสอบปลายภาควิชาการสอนวิชาพระพุทธศาสนาประถมศึกษา
  สุดยอดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา แบบทดสอบวันแม่
  ข้อสอบธรรมะชิงทุนการศึกษา ระดับ ม. ต้น
  ข้อสอบชิงทุนการศึกษา
  แบบทดสอบ เทศกาลอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา
  ข้อสอบธรรมะชิงทุนการศึกษา
  ตัวอย่าง ข้อสอบกลางภาค พระพุทธ ม. 2
  กระดาษคำตอบ ข้อสอบแบบปรนัย
  ข้อสอบกลางภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
  แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบจุดประสงค์ พระพุทธศาสนา ภาษาบาลี พระไตรปิฎก เทอม 2 ม 2 พร้อมเฉลย
  ข้อสอบจุดประสงค์ พระพุทธศาสนา เทอม 2 ม 2
  ข้อสอบปรนัย วิชาพระพุทธศาสนา (จริยศึกษา) พร้อมเฉลย ป.6
  ใบงาน ชาดกเรื่องทีฆีติโกสลชาดก และสัพพทาฐิชาดก
  แบบทดสอบ ความรู้พระพุทธศาสนา ใช้ได้ทุกชั้น
  เฉลยแบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา
  ข้อสอบปรนัย วิชาธรรมะ พร้อมเฉลย
  ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 วิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ม. 5
  ใบงาน เรื่อง การอ่านและเขียนภาษาบาลี พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
  แบบทดสอบ บทที่ 3 เรื่อง พรหมวิหารธรรม พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ พระพุทธศาสนา ม.๒
  การอ่านและเขียนภาษาบาลี
  แบบฝึกหัดก่อนเรียน บทที่ ๑ ภาคที่ ๒ ชั้น ม.๒
  แนวแบบทดสอบ วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
  ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ม.๓
  สรุปแนวข้อสอบ คำสอนในทางพระพุทธศาสนา
  สรุป ข้อสอบพระไตรปิฎก ม. 1
  ข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.2
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 Next »
  โปรดทราบ ทางเราย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่แล้ว www.สื่อการสอน.com และเว็บไซต์นี้กำลังจะปิดลงเร็ว ๆ นี้