• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ ม.ต้น
  เตรียมสอบปลายภาค พระพุทธศาสนา ม.1
  ปัญหาพุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
  กิจกรรมกาเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ เรื่องพระไตรปิฎก
  การอ่านและเขียนภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
  ข้อสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม. 3 ปี 2546
  ตัวอย่าง ข้อสอบปลายภาคปีการศึกษาปี 2546 ภาค 1 ม 3
  aข้อสอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 พระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2
  แบบฝึกหัดพุทธศาสนสุภาษิต ภาคเรียนที่ 1 ม.2 ปี 2545
  ข้อสอบกลางภาค พระพุทธศาสนา ม. 3 ปี 2546
  ฝึกอ่านเป็นภาษาบาลี
  แบบฝึกหัดการเขียนและการอ่านภาษาบาลี
  แบบทดสอบเก็บคะแนน บทที่ 5 พระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ เทอม 2 หลังกลางภาค พระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบวัดผลการเรียนที่รู้ครั้งที่ ๒ พระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 - 2 พระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบกลางภาคเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ม.2
  ข้อสอบ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ม.2
  เรื่อง ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ม.2
  ข้อสอบหน้าที่ชาวพุทธ ม.2
  การวิเคราะห์พุทธประวัติ ตอนการผจญมารและการตรัสรู้ ม.2
  ใบงาน การวิเคราะห์พุทธประวัติ
  ใบงาน เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ม.2
  แบบทดสอบ เรื่อง พรหมวิหารธรรม ม.2
  แบบฝึกหัด บทที่ ๑ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม. ๒ ภาคที่ ๒
  แบบทดสอบ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ภาคเรียนที่ 2 ม.2
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ม.2
  แบบทดสอบก่อนเรียน พระพุทธศาสนา ม. 2 ภาคเรียที่ 2
  ข้อสอบพระพุทธศาสนาปลายภาคเรียนที่ 2 ม.2
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 พระพุทธศาสนา ม. 3
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พระพุทธศาสนา ม. 3
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  โปรดทราบ ทางเราย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่แล้ว www.สื่อการสอน.com และเว็บไซต์นี้กำลังจะปิดลงเร็ว ๆ นี้