• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ ม.ต้น
    เตรียมสอบปลายภาค พระพุทธศาสนา ม.1
    ปัญหาพุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
    กิจกรรมกาเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ เรื่องพระไตรปิฎก
    การอ่านและเขียนภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
    ข้อสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม. 3 ปี 2546
    ตัวอย่าง ข้อสอบปลายภาคปีการศึกษาปี 2546 ภาค 1 ม 3
    aข้อสอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 พระพุทธศาสนา ม.2
    ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2
    แบบฝึกหัดพุทธศาสนสุภาษิต ภาคเรียนที่ 1 ม.2 ปี 2545
    ข้อสอบกลางภาค พระพุทธศาสนา ม. 3 ปี 2546
    ฝึกอ่านเป็นภาษาบาลี
    แบบฝึกหัดการเขียนและการอ่านภาษาบาลี
    แบบทดสอบเก็บคะแนน บทที่ 5 พระพุทธศาสนา ม.2
    ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ เทอม 2 หลังกลางภาค พระพุทธศาสนา ม.2
    ข้อสอบวัดผลการเรียนที่รู้ครั้งที่ ๒ พระพุทธศาสนา ม.2
    ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พระพุทธศาสนา ม.2
    ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 - 2 พระพุทธศาสนา ม.2
    ข้อสอบกลางภาคเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ม.2
    ข้อสอบ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ม.2
    เรื่อง ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ม.2
    ข้อสอบหน้าที่ชาวพุทธ ม.2
    การวิเคราะห์พุทธประวัติ ตอนการผจญมารและการตรัสรู้ ม.2
    ใบงาน การวิเคราะห์พุทธประวัติ
    ใบงาน เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ม.2
    แบบทดสอบ เรื่อง พรหมวิหารธรรม ม.2
    แบบฝึกหัด บทที่ ๑ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม. ๒ ภาคที่ ๒
    แบบทดสอบ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ภาคเรียนที่ 2 ม.2
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ม.2
    แบบทดสอบก่อนเรียน พระพุทธศาสนา ม. 2 ภาคเรียที่ 2
    ข้อสอบพระพุทธศาสนาปลายภาคเรียนที่ 2 ม.2
    ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 พระพุทธศาสนา ม. 3
    ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 พระพุทธศาสนา ม. 3
    กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
    free downloadเมนูอาหาร