• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6
  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6
  โปรดทราบ !!
  ข้อสอบ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เฉลยข้อสอบ ข้อสอบเก่า หรืองานอื่นๆ ที่เรานำมาให้ท่านดาวน์โหลดนี้ โดยมากเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือใช้ประกอบการเรียนรู้ เป็นแค่การเสนอความรู้อีกแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งท่านก็ต้องดูหนังสือเหมือนเดิม ต้องอ่านเหมือนเดิม เรียนรู้เหมือนเดิม ต้องสนใจการเรียนรู้ในวิชาการนั้นๆ ฉะนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ เรียนรู้ให้พร้อมในทุกด้าน นั่นแหล่ะดีที่สุด...
  ขอให้ทุกท่านโชคดี  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6
  ข้อสอบแบบปรนัย
  มีทั้งหมด 43 ข้อ
  ตัวอย่างข้อสอบ
   ๑.  สิ่งสำคัญที่สุดในการไหว้  คืออะไร
   ก.  การน้อมตัว
   ข.  การก้มศรีษะ
   ค.  การยกมือขึ้น
   ง.  การประนมมือ
  ๒.  การไหว้บุคคลใด ที่ผู้ไหว้ยกมือขึ้นในระดับสูงที่สุด
   ก.  พระ
   ข.  ผู้มีพระคุณ
   ค.  บิดามารดา
   ง.  ครูอาจารย์
  ๓.  บทสวด  “ นโม  ตสฺส ..... ” สวดเพื่อจุดมุ่งหมายใด
   ก. นมัสการพระพุทธเจ้า
   ข. ขอพรจากพระพุทธเจ้า
   ค. ขจัดภัยวิบัติทั้งปวง
   ง. ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  ๔.  การไหว้บิดามารดา  ให้ยกมือที่ประนมจรดส่วนใด
   ก. หน้าผาก
   ข. เหนืออก
   ค. ส่วนกลางของใบหน้า
   ง. ส่วนล่างของใบหน้า
  ๕.  เมื่อมีผู้ไหว้  ผู้ที่ถูกไหว้จะต้องปฏิบัติอย่างไร
   ก. ให้พรแก่ผู้ไหว้
   ข. รับไหว้                                              
   ค. ก้มศรีษะพองาม
   ง. ยกมือจบกลางหน้าผาก

  free downloadเมนูอาหาร