• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6
  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6
  โปรดทราบ
  ทางเราได้เริ่มนำข้อสอบทั้งหมด
  ไปไว้ที่เว็บไซต์


  ฉะนั้น ถ้าท่านหาข้อสอบที่ต้องการไม่เจอ
  โปรดไปที่  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6
  ข้อสอบแบบปรนัย
  มีทั้งหมด 43 ข้อ
  ตัวอย่างข้อสอบ
   ๑.  สิ่งสำคัญที่สุดในการไหว้  คืออะไร
   ก.  การน้อมตัว
   ข.  การก้มศรีษะ
   ค.  การยกมือขึ้น
   ง.  การประนมมือ
  ๒.  การไหว้บุคคลใด ที่ผู้ไหว้ยกมือขึ้นในระดับสูงที่สุด
   ก.  พระ
   ข.  ผู้มีพระคุณ
   ค.  บิดามารดา
   ง.  ครูอาจารย์
  ๓.  บทสวด  “ นโม  ตสฺส ..... ” สวดเพื่อจุดมุ่งหมายใด
   ก. นมัสการพระพุทธเจ้า
   ข. ขอพรจากพระพุทธเจ้า
   ค. ขจัดภัยวิบัติทั้งปวง
   ง. ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  ๔.  การไหว้บิดามารดา  ให้ยกมือที่ประนมจรดส่วนใด
   ก. หน้าผาก
   ข. เหนืออก
   ค. ส่วนกลางของใบหน้า
   ง. ส่วนล่างของใบหน้า
  ๕.  เมื่อมีผู้ไหว้  ผู้ที่ถูกไหว้จะต้องปฏิบัติอย่างไร
   ก. ให้พรแก่ผู้ไหว้
   ข. รับไหว้                                              
   ค. ก้มศรีษะพองาม
   ง. ยกมือจบกลางหน้าผาก

  โปรดทราบ ทางเราย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่แล้ว www.สื่อการสอน.com และเว็บไซต์นี้กำลังจะปิดลงเร็ว ๆ นี้