• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3
  ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3
  โปรดทราบ
  ทางเราได้เริ่มนำข้อสอบทั้งหมด
  ไปไว้ที่เว็บไซต์


  ฉะนั้น ถ้าท่านหาข้อสอบที่ต้องการไม่เจอ
  โปรดไปที่  ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3
  เป็นข้อสอบกลางภาค ม.๓
  ข้อสอบแบบปรนัย
  ๖๐ ข้อ
  ตัวอย่างข้อสอบ
          จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  (  ตอบในใบตอบที่ทางโรงเรียนจัดให้ )
  ๑.  ในสมัยโบราณการจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใดมากที่สุด
  ก.  สมาคมชาวพุทธ
          ข.  จำนวนพระสงฆ์
  ค.  องค์พระมหากษัตริย์
          ง.  กลุ่มอุบาสก  อุบาสิกา

  ๒.  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ
  ก.  พระมหากษัตริย์
          ข.  ความสามารถของพระสงฆ์
  ค.  ความสนใจของประชาชน
          ง.  ความสามัคคีของพุทธบริษัท

  ๓.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือข้อใด
  ก.  การทำสังคายนาครั้งที่หนึ่ง
          ข.  การร้อยกรองพระธรรมวินัย
  ค.  การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
          ง.  การส่งสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช

  ๔.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ก.  ประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ รวมกลุ่มกัน
  ข.  ชาวพุทธทุกคนร่วมมือในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ค.  ผู้นำของประเทศต่าง ๆนับถือพระพุทธศาสนาและประกาศให้บุคคลปฏิบัติตาม
  ง.  ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์การ  เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่

  โปรดทราบ ทางเราย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่แล้ว www.สื่อการสอน.com และเว็บไซต์นี้กำลังจะปิดลงเร็ว ๆ นี้