• :: รวมข้อสอบ » รวมข้อสอบ พระพุทธศาสนา » ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3
  ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3
  โปรดทราบ !!
  ข้อสอบ แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เฉลยข้อสอบ ข้อสอบเก่า หรืองานอื่นๆ ที่เรานำมาให้ท่านดาวน์โหลดนี้ โดยมากเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือใช้ประกอบการเรียนรู้ เป็นแค่การเสนอความรู้อีกแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งท่านก็ต้องดูหนังสือเหมือนเดิม ต้องอ่านเหมือนเดิม เรียนรู้เหมือนเดิม ต้องสนใจการเรียนรู้ในวิชาการนั้นๆ ฉะนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ เรียนรู้ให้พร้อมในทุกด้าน นั่นแหล่ะดีที่สุด...
  ขอให้ทุกท่านโชคดี  ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.3
  เป็นข้อสอบกลางภาค ม.๓
  ข้อสอบแบบปรนัย
  ๖๐ ข้อ
  ตัวอย่างข้อสอบ
          จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  (  ตอบในใบตอบที่ทางโรงเรียนจัดให้ )
  ๑.  ในสมัยโบราณการจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใดมากที่สุด
  ก.  สมาคมชาวพุทธ
          ข.  จำนวนพระสงฆ์
  ค.  องค์พระมหากษัตริย์
          ง.  กลุ่มอุบาสก  อุบาสิกา

  ๒.  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ
  ก.  พระมหากษัตริย์
          ข.  ความสามารถของพระสงฆ์
  ค.  ความสนใจของประชาชน
          ง.  ความสามัคคีของพุทธบริษัท

  ๓.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือข้อใด
  ก.  การทำสังคายนาครั้งที่หนึ่ง
          ข.  การร้อยกรองพระธรรมวินัย
  ค.  การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
          ง.  การส่งสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช

  ๔.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ก.  ประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ รวมกลุ่มกัน
  ข.  ชาวพุทธทุกคนร่วมมือในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ค.  ผู้นำของประเทศต่าง ๆนับถือพระพุทธศาสนาและประกาศให้บุคคลปฏิบัติตาม
  ง.  ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์การ  เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่

  free downloadเมนูอาหาร